CHttpException

Hệ thống không thể tìm được hành động yêu cầu "error". (/home/khienha/public_html/framework/web/CController.php:483)

#0 /home/khienha/public_html/framework/web/CController.php(270): CController->missingAction('error')
#1 /home/khienha/public_html/framework/web/CWebApplication.php(282): CController->run('error')
#2 /home/khienha/public_html/framework/base/CErrorHandler.php(331): CWebApplication->runController('site/error')
#3 /home/khienha/public_html/framework/base/CErrorHandler.php(204): CErrorHandler->render('error', Array)
#4 /home/khienha/public_html/framework/base/CErrorHandler.php(129): CErrorHandler->handleException(Object(CHttpException))
#5 /home/khienha/public_html/framework/base/CApplication.php(732): CErrorHandler->handle(Object(CExceptionEvent))
#6 [internal function]: CApplication->handleException(Object(CHttpException))
#7 {main}